Anunt concurs

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
NR 14011 / 04 . 09 .2014
Petroşani, Bv. 1 Decembrie 1918 nr. 93, tel. 40-254-541220, fax 40-254-545903,

ANUNT

In conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Municipiul Petroşani, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractual vacantă de conducere de şef Serviciu Administraţia Pieţelor .
Condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii de participare la concurs :

 Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta ;
 Vechime in specialitatea studiilor – minimum 2 ani;
 Cunostinte de operare pe calculator – nivel mediu.

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS

 Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 Legea nr. 477 / 2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 H.G. nr. 348 / 2004, privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

 Ordonanţa Nr. 99 / 2000, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 Ordonanţa Nr. 2 / 2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările si completările ulterioare;
 H.G. nr. 661 / 2001, privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificările si completările ulterioare;
 Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
Concursul constă în 3 etape succesive:
– Selecţia dosarelor de înscriere;
– Probă scrisă
– Interviul
Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani în data de 16.10.2014, ora 10 proba scrisă, iar interviul în data de 17.10.2014.
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen de 10 zile lucratoare de la data afişării anunţului, (din data de 04.09.2014, până în data de 17.09.2014, ora 13,30), la registratura Primăriei Municipiului Petroşani, cam.5 (după ce vor fi verificate la compartimentul de resurse umane, camera 24, et.2 ) .

Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului trebuie sa conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere ( formular tip – cam. 24) ;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice şi adeverinta din data de 01.01.2011, data la care s-a abrogat Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă (dacă este cazul).
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) recomandare de la ultimul loc de muncă. Recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate ;
h) curriculum vitae.

La depunerea dosarului trebuie prezentate actele menţionate mai sus şi în original.

Comments are closed