Anunt concurs

ANUNT

În conformitate cu dispoziţiile art. 64 alin. 1 și alin.2 din Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi dispozitiile art.125 alin.1 din H.G.R. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare (Secţiunea a 2-a), Primăria Municipiului Petroşani, organizează examen de promovare în grad a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani .
Condiţii generale :
Să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
. Condiţii de participare la examen ( conform art. 65, alin. 2 din Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarior publici, republicată )
Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Bibliografia pentru examen :

 Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 Legea 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

 O.G. 27/2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificările şi completările ulterioare
 Legea nr.155/2010- Legea poliției locale, cu modificările şi completările ulterioare
 H.G.R. nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului cadrul de organizare și funcționare a poliției locale,cu modificările şi completările ulterioare
 O.G. nr.2/2001, republicată, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare
 O.U.G. nr. 64 /2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare
 O.U.G. nr. 66 /2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 O.U.G. nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, cu modificările şi completările ulterioare
 Hotărârea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
Examenul de promovare în grad constă in 3 etape :
1. Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 65, alin.2 din Legea 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
2. Proba scrisă
3. Interviul
Examenul se va organiza la sediul Primariei muncipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93 în data de 18 decembrie 2014 – proba scrisa, ora 10 si 19 decembrie 2014 – interviul.
Dosarele de înscriere trebuie sa conţine în mod obligatoriu actele prevăzute de art. 127 din Hotărârea nr. 611/2008 şi pot fi depune la registratura Primariei municipiului Petroşani în termen de 20 zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului :
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani calendaristici
c) formularul de înscriere – compartiment resurse umane .
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul resurse umane et.2, cam. 24.

Primar,
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi Compartiment resurse umane ,
Otilia Stanisel

Comments are closed