Biroul de evidenta persoanelor

 

Biroul de Evidenţă a Persoanelor

– Anca CLITA – Şef Serviciu;

– Liana Păunița VIȘAN
– Ingrid-Andreea BURUIANĂ
– Camelia COC
– Gianina-Florentina DUDAȘ
– Tabita-Ana MORAR
– Angela-Elena VLADISLAV

Compartiment informatică:
Eniko HURUIALĂ

Atribuţii principale:

Biroul de evidenta a persoanelor deserveste Municipiul PETROŞANI şi Comuna BĂNIŢA, jud. HUNEDOARA

CĂRŢILE DE IDENTITATE se eliberează pentru una dintre următoarele cazuri:
– la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
– dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, sau alte date personale;
– în cazul schimbării domiciliului;
– în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
– în cazul atribuirii unui nou CNP;
– în cazul deteriorării actului de identitate;
– în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
– când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
– în cazul schimbării sexului;
– în cazul anulării;
– pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

CĂRŢILE DE IDENTITATE PROVIZORII se eliberează pentru una dintre următoarele cazuri:
– când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate;
– în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

Eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a împlinirii vârstei de 14 ani

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială ori de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, are obligaţia sa solicite, în termenul prevăzut de lege, eliberarea cărţii de identitate, prezentând la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţa a persoanelor următoarele documente:
Cerere pt. eliberarea actului de identitate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11, semnată de minor şi de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal;
– certificatul de naştere, cu care se face dovada cetăţeniei române,original şi copie;
– actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
– documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu,original şi copie;
– certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, în valoare de 7 lei;

În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.
– Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicita declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care sa rezulte ca este de acord ca în actul de identitate al minorului sa fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Acte necesare pentru eliberarea unei noi cărţi de identitate:
Cerere pt. eliberarea actului de identitate
Certificat de naştere, original şi copie;
Certificat de căsătorie, original şi copie (după caz);
Sentinţă judecătorească privind divorţul, definitivă şi irevocalilă sau Certificat divorţ, original şi copie (după caz);
Dovada adresei de domiciliu original şi copie;
Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani, în original şi copie (după caz)
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, în valoare de 7 lei;
– un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere (în cazul pierderii/furtului actului de identitate)
– actul de identitate

Acte necesare pentru aplicarea vizei de reşedinţă:
Pentru înscrierea reşedinţei, solicitantul va completa Cerere pt. inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei, pe care o va depune împreună cu actul său de identitate şi cu actul încheiat în condiţii de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ.

» Documente dovada adresa domiciliu
» Documente eliberare adeverinta identitate expirare termen valabilitate
» Documente eliberare CI la implinirea varstei de 14 ani
» Documente eliberare CI provizorie
» Documente eliberare CI provizorie CRDS
» Documente inscrierea mentiunii de resedinta
» Documente necesare pt eliberarea AI in cazul pierderii, furtului sau distrugerii AI detinut
» Documente necesare pt eliberarea AI in cazul schimbarii domiciliului, numelui strazii
» Cerere de eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in stainatate si resedinta in Romania
» Cerere pt. eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania
» Cerere pt. eliberarea actului de identitate
» Cerere pt. inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei
» Declaratie primire in spatiul de locuit – anexa 12
» Declaratie la schimbarea adresei de domiciliu in spatiul de locuit – anexa 13
» Declaratie pe propria raspundere – resedinta – anexa 14 Legea 677 / 2001
» Model cerere 1
» Model cerere 2

 

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL pentru primire cereri/eliberare acte de identitate:
Luni 8.30 – 16.30
Marţi 8.30 – 18.30
Miercuri 8.30 – 16.30
Joi 8.30 – 16.30
Vineri 8.30 – 16.30

Comments are closed