Anunt concurs_09.05.2017

NR.4857/03. 04.2017

In conformitate cu dispoziţiile H.G.R. nr.611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la cele din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria municipiului Petroşani, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacanta de consilier cls. I, gradul profesional principal in cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petrosani – Biroul cadastru, registru agricol.
Condiţii generale:
 să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii specifice de participare la concurs :
 studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti;
 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani;
Bibliografia pentru examen :
 Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare
 H.G. nr. 218/2015 – privind Registrul Agricol pentru perioada 2015 – 2019
Ordin nr.734/480/1003/3727/2015-privind aprobarea Normelor tehnice de completare a Registrului Agricol pentru perioada 2015 – 2019
Legea nr. 7/1996 – legea cadastrului şi publicitaţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 18/1991 – legea fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr. 890/2005 – pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93 şi constă în proba scrisă în data de 09.05.2017, ora 10, data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a-III-a, la registratura Primăriei Municipiului Petroşani, respectiv de 03.04.2017, până în data de 24.04.2017, ora 16.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele acte :

Formularul tip de înscriere la concurs (compartimentul resurse umane sau pe www. primariapetrosani.ro )
Copia actului de identitate
Copia diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
Copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă, conform modelului aprobat prin Ordinului nr.192 din 17 ianuarie 2013, pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilornecesare ocupării funcţiei publice ( model pe www. primariapetrosani.ro)
Cazier judiciar
Adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (adeverinţa trebuie să cuprindă în clar:numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice)
Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, sau după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă
Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică (compartimentul resurse umane sau pe www. primariapetrosani.ro )
Declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani (compartimentul resurse umane sau pe www. primariapetrosani.ro );
Curriculum Vittae.
La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul resurse umane et.2, cam. 24.
Primar,
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi Compatiment resurse umane ,
Otilia Stanisel

Comments are closed