ANUNT concurs Directia de Asistenta Sociala_27.03.2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI
DIRECTIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
NR. 9/897/22.02.2017
ANUNŢ

In conformitate cu prevederile H.G.R. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la art. 56, lit.d şi la art.57 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia de Asistenţă Socială Petroşani organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent, cls.III, gradul profesional superior din cadrul Biroului Subvenții și facilități sociale – Compartimentul facilități transport local.
Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
I. Condiţii generale:
– să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
II. Condiţii specifice:
– studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani;
– cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

Concursul constă în 3 etape succesive:
– selecţia dosarelor de înscriere;
– proba scrisă;
– interviul.

Bibliografia pentru concurs:
– Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată ( r2) cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
Concursul se va organiza la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială situat în Petroşani, str.
1 Decembrie 1918, nr.90 și constă în proba scrisă în data de 27.03.2017, ora 1000, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune din data de 23.02.2017 până în data de 14.03.2017 inclusiv, ora 16, la registratura Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani, cam.10 (după ce vor fi verificate la compartimentul de resurse umane, camera 3 ) .

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:
a) Formularul tip de înscriere la concurs (compartimentul resurse umane);
b) Copia actului de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) Copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă conform modelului aprobat prin Ordinul nr. 192 din 17 ianuarie 2013, pentru aprobarea formatului standard al adeverinței care atestă vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
e) Cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
f) Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa trebuie să cuprindă în clar: numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice);
g) Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică (formular eliberat de compartimentul resurse umane);
h) Declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani (formular eliberat de compartimentul resurse umane);
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Compartimentul resurse umane, Juridic din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani, la nr. telefon 0254/542731.

DIRECTOR EXECUTIV
MRAZ CRISTINA

Comments are closed