ANUNT concurs DADPP_23.03.2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI
Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, tel.0254-541220, fax 0254-545903
Nr.  2449 din 24.02. 2017

A N U N Ţ

In conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate debutant, în cadrul Compartimentului administrativ și gestiune.

Condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii de participare la concurs:
–  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare  de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

Bibliografia pentru concurs:

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată;
Legea nr.53/2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare ( Titlul I cap. I și cap.II și Titlul II, cap. II art. 37–40 );
Legea nr. 477/2004 privind  Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorittăților sau instituților publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului  trebuie sa  conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere ( formular tip)
b) copia  actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
d) copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pentru care optează şi adeverinta din data de 01.01.2011, data la care s-a abrogat Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă (dacă este cazul)
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate  (adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să respecte formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății să care trebuie să conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia )
g)  curriculum vitae.
La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus în original.

Concursul constă în 3 etape succesive:
-Selecţia dosarelor de înscriere
-Proba scrisă
-Proba interviu

Concursul se va organiza în data de 23 martie 2017, ora 10 ( proba scrisă)  la sediul Primăriei municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse din data de 24.02.2017 până în data de 09.03.2017, ora 1600 la Primăria Municipiului Petroşani (registratură), relaţii suplimentare pot fi obţinute la, camera 27, et. 2.

Director executiv,
Vișan Daniel-Adinel

Compartiment  resurse umane,                                                                                                            Popescu Iuliana

Comments are closed